ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ”ހަރަހެރި“ ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަން ތައްޔާރުކުރި "ހަރަހެރި" ޕޯޓަލް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލެވެ. ހަރަހެރި މި ބަސް ބޭނުން ކުރަނީ ރަށްވެހި އަދި ހަރުދަނާ މި ދެ މާނައިގަ އެވެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައި މިއަދު ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށް ދިނުމަށްފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީންގެ ކަންތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހަރަހެރި ޕޯޓަލްގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ހައްލެއް ... Read more