އިދާރީ އޮނިގަނޑު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 • ޖެނެރަލް އެޑްމިން، ސްޓޮކް އެންޑް އާކައިވް ޔުނިޓް
 • ބަޖެޓް، ފައިނޭންސް އެންޑް އެޗް.އާރް ޔުނިޓް

އެވެއަރނެސް އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

 • ސްޓެޓިސްޓިކްސް، ރިޕޯޓިންގ އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓް
 • ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭނިންގް ޔުނިޓް
 • ކޮންޑަކްޓިންގ ޔުނިޓް

އިންސްޕެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 • ރޫޓީން ޔުނިޓް
 • ފޮލޯ-އަޕް ޔުނިޓް
 • ކޮމްޕްލެއިންޓް / ސްޕެޝަލް ޔުނިޓް

ލީގަލް އެންޑް ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 • އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް
 • މީޑިއޭޝަން ޔުނިޓް
 • ލެޖިސްލޭޝަން ޑްރާފްޓިންގ ޔުނިޓް
 • ލީގަލް އެޑްވައިސް / އޮޕީނިއަން ޔުނިޓް