އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ހޫދު ޢައްބާސް އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

(960) 332 8281

hood.abbas@lra.gov.mv

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

މއ. ކަނޑުބަލާގެ، ބުރުޒުމަގު، މާލެ، 20205، ދިވެހިރާއްޖެ

3328282 3324545 / 
7208282 / 7218282

info@lra.gov.mv

ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:

ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށް (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ނުހުޅުވައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިއޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ބަންދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި 7208282 ނުވަތަ 7218282 އަށް ގުޅުއްވުން، އަޅުގަނޑުމެންނާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެއެވެ.)