އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

(960) 332 8222

(960) 720 8282

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

މއ. ކަނޑުބަލާގެ، ބުރުޒު މަގު، މާލެ، 20205، ދިވެހިރާއްޖެ

(960) 332 8282
(960) 332 4545

info@lra.gov.mv

ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:

ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށް