ނ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ނ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތައް އިންސްޕެކްޓު ކުރުމަށާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ސާރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 19 އިން 23 އަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ 6 ރިސޯޓެއް މިޓީމްގެ ފަރާތުން އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި، ސަރވިސްޗާޖާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގެ … Read more

ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ”ހަރަހެރި“ ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަން ތައްޔާރުކުރި "ހަރަހެރި" ޕޯޓަލް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލެވެ. ހަރަހެރި މި ބަސް ބޭނުން ކުރަނީ ރަށްވެހި އަދި ހަރުދަނާ މި ދެ މާނައިގަ އެވެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައި މިއަދު ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށް ދިނުމަށްފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީންގެ ކަންތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހަރަހެރި ޕޯޓަލްގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ހައްލެއް ... Read more