އެލް. އާރް. އޭ އާއި މީރާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމަކީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިގޮތުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 6 ވަނަ އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކުން ސަރވިސްޗާޖު ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެލް.އާރް.އޭ އާއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަރވިސްޗާޖުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މީރާގެ އޮންލައިން ޓެކްސްޕޭޔަރ … Read more

ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 6 ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވައިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު (16 މާރިޗު 2021) ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މި ގަވައިދުގައި، ވިޔަފާރިތަކުން ސަރވިސްޗާޖް ނަގަންޖެހޭ ގޮތާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސަރވިސްޗާޖް ބެހުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ސަރވިސްޗާޖްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓްތަކާއި، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާތަކާއި، ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި، ޔޮޓް … Read more

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވައިދުތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. މީދޫގައި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެރަށުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޢާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. މި ސެޝަންގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ. … Read more

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތައް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އިންސްޕެކްޓްކޮށްފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވައިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި އިޞްލާޙުކުރުވުމަށްޓަކައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ރޫޓީންކޮށް ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށްފިއެވެ. 28 ޖަނަވަރީން 02 ފެބުރުވަރީ ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އިންސްޕެކްޝަނުގައި، އެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ 13 ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ވަނީ އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައެވެ. އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު ދަ ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް އެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް … Read more

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ތިން އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނެޓް ޕޯޓަލް، ’ހަރަހެރި‘ ގައި، ބިދޭސީން ރެޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާކުރުމަށް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމްތައް ތިން އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން، ތ. ވޭމަންޑޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، ތ. ކިނބިދޫ، ތ. ހިރިލަންދޫ، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. … Read more

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުރި ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާބެހޭގޮތުން، އެސިޓީ ކައުންސިލާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފުވައްމުލަކުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިންޓަރނެޓް ޕޯޓަލް، ’ހަރަހެރި‘ ގައި ބިދޭސީން ރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، އެކަންތައް ޙައްލުކޮށް … Read more