އިސްވެރިން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިޒްހަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިފްނާ ޢަބްދުﷲ

ޑިރެކްޓަރ (އިންސްޕެކްޝަން)

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެވެއަރނެސް އެންޑް ރިޕޯޓިންގ)

އަލްފާޟިލާ ނަތާޝާ އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ލީގަލް އެންޑް ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން)

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އިންސްޕެކްޝަން)