އިސްވެރިން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިޒްހަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ނަތާޝާ އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ލީގަލް އެންޑް ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން)

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އިންސްޕެކްޝަން)