އިސްވެރިން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިޒްހަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޛީޝާން ޢަރީފް

ސީނިއަރ އޮޑިޓަރ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ހޫދު ޢައްބާސް އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ