އިސްވެރިން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިޒްހަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސާޙަތު

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރިޔާޟް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޠަމީނާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝާޒްލީން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ހޫދު ޢައްބާސް އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާޞިޙް އަޙްމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަނޫސް

ސީނިއަރ އޮޑިޓަރ