ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތައް އިންސްޕެކްޓު ކުރުމަށާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ޖަނަވަރީ މަހުގެ 13 އިން 19 އަށް އެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ 9 ރިސޯޓެއް މިޓީމްގެ ފަރާތުން އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތުދީ، ސަރވިސްޗާޖާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ … Read more