ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މިޒުހަތު ނަޢީމް (ކ) އާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤު (ވ)

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅޭ މައްސަލަތައް ގާތުން ބަލައި، އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، މި އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި ބޭތިއްބުމަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤުއެވެ. އަދި އެލް.އާރް.އޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު … Read more

ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ޙަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ނަމޫނާއެކެވެ. ނަމޫނާއާއެކު، ވަޒީފާ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތައި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށްވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަދު މިންވަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ނަމޫނާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާނެހެން، ... Read more