ތ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅުގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކާއި، ލ. ގަމާއި ފޮނަދޫގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން، މިހިނގާ އޮގަސްޓު މަހުގެ 11 އިން 18 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް، ވަޒީފާދީގެން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ތަންތަން ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އިންސްޕެކްޝަނެކެވެ. އެގޮތުން، ތ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ … Read more