ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހެނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟

އެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން.