ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭންނުޖެހޭ ވަަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަޤާމެއް ހުންނާނެތޯ؟

އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް ބެލުމެއްނެތި، ރަމަޟާންމަސް ފެށޭއިރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެ.