ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވަނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

ރަމަޟާންމަސް ފެށޭއިރު ވަޒީފާގައި ތިބޭ ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެ.