އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެތޯ؟

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުނަށްވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެ.