ވަގުތީ މުއްދަތު (ޕްރޮބޭޝަން) ގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެތޯ؟

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުނަށްވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެ.