ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެތޯ؟

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުނަށްވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެ.