ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ބިދޭސީނަށް ހައްޤުވާނެތަ؟

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭނަމަ، ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި -/3,000 ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ.