ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭނެތޯ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.