ވަޒީފާގައި ކުޑަކުދިން ގެންގުޅެވޭނެ އެންމެ ހަގު އުމުރަކީ ކޮބާތޯ؟

ވަޒީފާގައި ކުޑަކުދިން ގެނގުޅެވޭނެ އެންމެ ހަގު އުމުރަކީ 16 އަހަރެވެ.