މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހެނީ ކިތަށް ދުވަސް؟

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން 60 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭންވާނެއެވެ.