ސުވާލާއި ޖަވާބު

ސ. ވަގުތީ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރެވޭނެތޯ؟

ޖ. ވަގުތީ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަވުރެ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ސ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭނެތޯ؟

ޖ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.

ސ. ވަގުތީ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރެވޭނެތޯ؟

ޖ. ވަގުތީ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

1 2