ސުވާލާއި ޖަވާބު

ވަގުތީ މުއްދަތު 3 މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރެވޭނެތޯ؟

ވަގުތީ މުއްދަތު (ޕްރޮބޭޝަން) 3 މަސްދުވަހަވުރެ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭނެތޯ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.

1 2 3