މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވައިދުތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. މީދޫގައި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެރަށުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޢާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. މި ސެޝަންގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ. … Read more

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތައް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އިންސްޕެކްޓްކޮށްފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވައިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި އިޞްލާޙުކުރުވުމަށްޓަކައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ރޫޓީންކޮށް ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށްފިއެވެ. 28 ޖަނަވަރީން 02 ފެބުރުވަރީ ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އިންސްޕެކްޝަނުގައި، އެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ 13 ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ވަނީ އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައެވެ. އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު ދަ ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް އެމެރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް … Read more