ފުނަދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 11 އަދި 12ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެންނެވެ. މިސެޝަންގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އިތުރުން، އެންމެ ކުޑަމިނުންދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ އަމުރާއި، ލޭބަރ … Read more

ކ. ދިއްފުށީގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އިންސްޕެކްޓްކޮށްފި

ކ. ދިއްފުށީގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް އިންސްޕެކްޓު ކުރުމަށާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް އޮގަސްޓު މަހުގެ 08 އިން 11 އަށް ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމުވަނީ ދިއްފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް، ރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަންސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ދިއްފުށީގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން ޖުމްލަ ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި މި އޮތޯރިޓީން އިންސްޕެކްޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއިންސްޕެކްޝަންސްތަކުގައި، ސަރވިސްޗާޖާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި … Read more