ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ޙަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ނަމޫނާއެކެވެ. ނަމޫނާއާއެކު، ވަޒީފާ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.