ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ޙަވާލުކުރަންވާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ނަމޫނާއެކެވެ. ނަމޫނާއާއެކު، ވަޒީފާ ބަޔާން ފުރިހަމަކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތައި، ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށްވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަދު މިންވަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ނަމޫނާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާނެހެން، ... Read more