މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގައި ކެއުމަށް ހުސް ވަގުތު ލިބޭނެތަ؟

ކެއުމަށް މަދުވެގެން 30 މިނެޓްގެ ވަގުތެއް ނުދީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަސްގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.