އޮފީހުގެ ތަޢާރަފު

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި އެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

ސުވާލާއި ޖަވާބު

އިތުރުގަޑި ހިސާބު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟

މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 1.25 ބަޔާންވާ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަ، މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 1.5 ބަޔާންވާ ފައިސާއެވެ.