ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު / ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށްތޯ؟

ނޫން، މިއީ ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ދިވެހި މުވައްޒިފުނަށް ދޭން ލާޒިމް  އިނާޔަތެއް.