ރަމަޟާންމަހު އެންމެ ގިނަވެގެން މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކިތައް ގަޑިއިރު؟

ޤާނޫނުގައި ރަމަޟާންމަހަށް ހާއްސަ އެފަދަ ވަގުތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވޭ.