ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ޙައްޤުވާނެތޯ؟

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންވެސް، ރަމަޟާންމަސް ފެށޭއިރު ވަޒީފާގައި ތިބިނަމަ، ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ހައްޤުވާނެ.