މުސާރަދޭއިރު މުސާރައިގެ ބަޔާނެއް ލިބޭނެތަ؟

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު، މުސާރައިގެ ބަޔާނެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ދޭންވާނެ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ މުސާރައިގެ ދަފްތަރެއްގައި، މުސާރަ ލިބޭ ވަގުތު ސޮއިކުރާގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެ.